กลับหน้าหลัก
          ประวัติโรงเรียน
          วิสัยทัศน์ พันธกิจ
          คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ทำเนียบผู้บริหาร
          ผู้บริหาร
          โครงสร้างการบริหาร
          ข้อมูลบุคลากร
          ข้อมูลนักเรียน
          งานห้องสมุด
          งานประชาสัมพันธ์
          กลุ่มบริหารวิชาการ
สำหรับครูผู้สอนบันทึก
               บันทึกคะแนนSGS : ช่องทางที่ 3
                ดูผลการเรียน : สำหรับนักเรียน
          กลุ่มบริหารทั่วไป
          กลุ่มบริหารงานบุคคล
          กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
          กลุ่มกิจการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
          สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
          สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
          สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
          สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละฯ
          สาระการเรียนรู้ศิลปะ
          สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
          สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
          กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
          แสดงผลงานนักเรียน
          แสดงผลงานบุคลากร
          ดูผลการเรียน
 


 
ประกาศโรงเรียนสามบ่อวิทยา
 
   
 

 

 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวพรทิพย์ ศรีจำเริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
ลิงค์เว็บไซต์
โรงเรียนในสังกัด สพท.สข.1
 -> โรงเรียนวัดอ่าวบัว
 -> โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ
 -> โรงเรียนบ้านแหลมหาด
 -> โรงเรียนบ้านโคกแห้ว
 -> โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส
 -> โรงเรียนวัดโรง
 -> โรงเรียนวัดทุ่งบัว
 -> โรงเรียนวัดกาหรำ
 -> โรงเรียนวัดโตนดด้วน
 -> โรงเรียนวัดนาหม่อม
 -> โรงเรียนวัดทุ่งโตนด
 -> โรงเรียนบ้านนาทองสุก
 -> โรงเรียนบ้านต้นปริง
 -> โรงเรียนวัดโพธาราม
 -> โรงเรียนบ้านควนจง
 -> โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม
 -> โรงเรียนวัดเนินพิจิตร
 -> โรงเรียนบ้านระโนด(ธัญเจริญ)
 -> โรงเรียนบ้านรับแพรก
 -> โรงเรียนระโนดวิทยา
 -> โรงเรียนคลองแดนวิทยา
 -> โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
 -> โรงเรียนบ้านบ่อตรุ
 -> โรงเรียนวัดสีหยัง
 -> โรงเรียนวัดพังตรี
 -> โรงเรียนวัดตะพังหม้อ
 -> โรงเรียนวัดพังยาง
 -> โรงเรียนวัดมหาการ
 -> โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ
 -> โรงเรียนสามบ่อวิทยา
 -> โรงเรียนวัดหัววัง
 -> โรงเรียนวัดหัวเค็ด
 -> โรงเรียนวัดสน
 -> โรงเรียนวัดหน้าเมือง
 -> โรงเรียนวัดสามี
 -> โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน
 -> โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่
 -> โรงเรียนมาบบัว
 -> โรงเรียนบ้านมหาการ-เฉียงพง
 -> โรงเรียนบ้านหน้าทอง
 -> โรงเรียนบ้านดอนแบก
 -> โรงเรียนบ้านขี้นาก
 -> โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90
 -> โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน)
 -> โรงเรียนวัดผักกูด
 -> โรงเรียนวัดประดู่
 -> โรงเรียนวัดทุ่งสงวน
 -> โรงเรียนวัดคูวา
 -> โรงเรียนวัดคลองเป็ด
 -> โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11
 -> โรงเรียนวัดบางหรอด
 -> โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว
 -> โรงเรียนวัดใหญ่
 -> โรงเรียนวัดจาก
 -> โรงเรียนวัดเจดีย์งาม
 -> โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง
 -> โรงเรียนวัดหัวป่า
 -> โรงเรียนวัดเถรแก้ว
 -> โรงเรียนวัดบ้านใหม่
 -> โรงเรียนระโนด
 -> โรงเรียนวัดแจ้ง
 -> โรงเรียนสทิงพระวิทยา
 -> โรงเรียนวัดกระดังงา
 -> โรงเรียนวัดกลาง
 -> โรงเรียนบ้านวัดใหม่
 -> โรงเรียนวัดคูขุด
 -> โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
 -> โรงเรียนวัดจันทน์
 -> โรงเรียนวัดดีหลวง
 -> โรงเรียนวัดท่าหิน
 -> โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์
 -> โรงเรียนวัดบ่อแดง
 -> โรงเรียนวัดนางเหล้า
 -> โรงเรียนวัดประเจียก
 -> โรงเรียนวัดประดู่หอม
 -> โรงเรียนวัดผาสุกาวาส
 -> โรงเรียนวัดพังกก
 -> โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง
 -> โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่
 -> โรงเรียนในเมือง
 -> โรงเรียนบ้านท่าคุระ
 -> โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ
 -> โรงเรียนบ้านชะแม
 -> โรงเรียนวัดศรีไชย
 -> โรงเรียนวัดสนามไชย
 -> โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์
 -> โรงเรียนวัดแหลมวัง
 -> โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ
 -> โรงเรียนวัดห้วยลาด
 -> โรงเรียนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220
 -> โรงเรียนบ้านหัวเขา
 -> โรงเรียนวัดขนุน
 -> โรงเรียนวัดชะแล้
 -> โรงเรียนวัดตาหลวงคง
 -> โรงเรียนวัดทำนบตางหน
 -> โรงเรียนวัดบางเขียด
 -> โรงเรียนวัดประตูเขียน
 -> โรงเรียนวัดประตูไชย
 -> โรงเรียนวัดปะโอ
 -> โรงเรียนวัดป่าขวาง
 -> โรงเรียนวัดป่าขาด
 -> โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา
 -> โรงเรียนวัดมะขามคลาน
 -> โรงเรียนวัดโลกา
 -> โรงเรียนวัดวาส
 -> โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์
 -> โรงเรียนบ้านเขาแดง
 -> โรงเรียนวัดหนองหอย
 -> โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
 -> โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
 -> โรงเรียนบ้านม่วงงาม
 -> โรงเรียนบ้านท่าแคง
 -> โรงเรียนบ้านขนุน
 -> โรงเรียนบ้านบางไหน
 -> โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง
 -> โรงเรียนบ้านแหลมจาก
      (รักเมืองไทย 27)

 -> โรงเรียนวัดบ้านพร้าว
 -> โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน
 -> โรงเรียนวัดบ่อปาบ
 -> โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม
 -> โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์
 -> โรงเรียนวัดดีหลวงนอก
 -> โรงเรียนวัดเลียบ
 -> โรงเรียนวัดห้วยพุด
 -> โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร
 -> โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
 -> โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา
 -> โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ
 -> โรงเรียนบ้านบางดาน
 -> โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน
 -> โรงเรียนวัดอ่างทอง
 -> โรงเรียนวัดแหลมพ้อ
 -> โรงเรียนวัดสามกอง
 -> โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
 -> โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก
 -> โรงเรียนบ้านกลาง
 -> โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน
 -> โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน
 -> โรงเรียนวัดทรายขาว
 -> โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ
 -> โรงเรียนบ้านยางงาม
      (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์)

 -> โรงเรียนวิเชียรชม
 -> โรงเรียนอนุบาลสงขลา
 -> โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
 -> โรงเรียนมหาวชิราวุธ
 -> โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 -> โรงเรียนวรนารีเฉลิม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนสามบ่อวิทยา สังกัด สพท.สงขลา เขต 1
ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทร. 074-589566
ติดต่อ webmaster นายวิชาญ ดำมะนิลศรี, นางสาวสุคนธ์ กำเหนิดดี