กลับหน้าหลัก
          ประวัติโรงเรียน
          วิสัยทัศน์ พันธกิจ
          คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ทำเนียบผู้บริหาร
          ผู้บริหาร
          โครงสร้างการบริหาร
          ข้อมูลบุคลากร
          ข้อมูลนักเรียน
          งานห้องสมุด
          งานประชาสัมพันธ์
          กลุ่มบริหารวิชาการ
          กลุ่มบริหารทั่วไป
          กลุ่มบริหารงานบุคคล
          กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
          กลุ่มกิจการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
          สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
          สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
          สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
          สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละฯ
          สาระการเรียนรู้ศิลปะ
          สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
          สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
          กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
          แสดงผลงานนักเรียน
          แสดงผลงานบุคลากร
          ดูผลการเรียน
 


 

ผู้บริหารสถานศึกษา
นายวีรพล วงศ์พัทธยากร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
ลิงค์เว็บไซต์
โรงเรียนในสังกัด สพท.สข.1
 -> โรงเรียนวัดอ่าวบัว
 -> โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ
 -> โรงเรียนบ้านแหลมหาด
 -> โรงเรียนบ้านโคกแห้ว
 -> โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส
 -> โรงเรียนวัดโรง
 -> โรงเรียนวัดทุ่งบัว
 -> โรงเรียนวัดกาหรำ
 -> โรงเรียนวัดโตนดด้วน
 -> โรงเรียนวัดนาหม่อม
 -> โรงเรียนวัดทุ่งโตนด
 -> โรงเรียนบ้านนาทองสุก
 -> โรงเรียนบ้านต้นปริง
 -> โรงเรียนวัดโพธาราม
 -> โรงเรียนบ้านควนจง
 -> โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม
 -> โรงเรียนวัดเนินพิจิตร
 -> โรงเรียนบ้านระโนด(ธัญเจริญ)
 -> โรงเรียนบ้านรับแพรก
 -> โรงเรียนระโนดวิทยา
 -> โรงเรียนคลองแดนวิทยา
 -> โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
 -> โรงเรียนบ้านบ่อตรุ
 -> โรงเรียนวัดสีหยัง
 -> โรงเรียนวัดพังตรี
 -> โรงเรียนวัดตะพังหม้อ
 -> โรงเรียนวัดพังยาง
 -> โรงเรียนวัดมหาการ
 -> โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ
 -> โรงเรียนสามบ่อวิทยา
 -> โรงเรียนวัดหัววัง
 -> โรงเรียนวัดหัวเค็ด
 -> โรงเรียนวัดสน
 -> โรงเรียนวัดหน้าเมือง
 -> โรงเรียนวัดสามี
 -> โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน
 -> โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่
 -> โรงเรียนมาบบัว
 -> โรงเรียนบ้านมหาการ-เฉียงพง
 -> โรงเรียนบ้านหน้าทอง
 -> โรงเรียนบ้านดอนแบก
 -> โรงเรียนบ้านขี้นาก
 -> โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90
 -> โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน)
 -> โรงเรียนวัดผักกูด
 -> โรงเรียนวัดประดู่
 -> โรงเรียนวัดทุ่งสงวน
 -> โรงเรียนวัดคูวา
 -> โรงเรียนวัดคลองเป็ด
 -> โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11
 -> โรงเรียนวัดบางหรอด
 -> โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว
 -> โรงเรียนวัดใหญ่
 -> โรงเรียนวัดจาก
 -> โรงเรียนวัดเจดีย์งาม
 -> โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง
 -> โรงเรียนวัดหัวป่า
 -> โรงเรียนวัดเถรแก้ว
 -> โรงเรียนวัดบ้านใหม่
 -> โรงเรียนระโนด
 -> โรงเรียนวัดแจ้ง
 -> โรงเรียนสทิงพระวิทยา
 -> โรงเรียนวัดกระดังงา
 -> โรงเรียนวัดกลาง
 -> โรงเรียนบ้านวัดใหม่
 -> โรงเรียนวัดคูขุด
 -> โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
 -> โรงเรียนวัดจันทน์
 -> โรงเรียนวัดดีหลวง
 -> โรงเรียนวัดท่าหิน
 -> โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์
 -> โรงเรียนวัดบ่อแดง
 -> โรงเรียนวัดนางเหล้า
 -> โรงเรียนวัดประเจียก
 -> โรงเรียนวัดประดู่หอม
 -> โรงเรียนวัดผาสุกาวาส
 -> โรงเรียนวัดพังกก
 -> โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง
 -> โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่
 -> โรงเรียนในเมือง
 -> โรงเรียนบ้านท่าคุระ
 -> โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ
 -> โรงเรียนบ้านชะแม
 -> โรงเรียนวัดศรีไชย
 -> โรงเรียนวัดสนามไชย
 -> โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์
 -> โรงเรียนวัดแหลมวัง
 -> โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ
 -> โรงเรียนวัดห้วยลาด
 -> โรงเรียนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220
 -> โรงเรียนบ้านหัวเขา
 -> โรงเรียนวัดขนุน
 -> โรงเรียนวัดชะแล้
 -> โรงเรียนวัดตาหลวงคง
 -> โรงเรียนวัดทำนบตางหน
 -> โรงเรียนวัดบางเขียด
 -> โรงเรียนวัดประตูเขียน
 -> โรงเรียนวัดประตูไชย
 -> โรงเรียนวัดปะโอ
 -> โรงเรียนวัดป่าขวาง
 -> โรงเรียนวัดป่าขาด
 -> โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา
 -> โรงเรียนวัดมะขามคลาน
 -> โรงเรียนวัดโลกา
 -> โรงเรียนวัดวาส
 -> โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์
 -> โรงเรียนบ้านเขาแดง
 -> โรงเรียนวัดหนองหอย
 -> โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
 -> โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
 -> โรงเรียนบ้านม่วงงาม
 -> โรงเรียนบ้านท่าแคง
 -> โรงเรียนบ้านขนุน
 -> โรงเรียนบ้านบางไหน
 -> โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง
 -> โรงเรียนบ้านแหลมจาก
      (รักเมืองไทย 27)

 -> โรงเรียนวัดบ้านพร้าว
 -> โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน
 -> โรงเรียนวัดบ่อปาบ
 -> โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม
 -> โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์
 -> โรงเรียนวัดดีหลวงนอก
 -> โรงเรียนวัดเลียบ
 -> โรงเรียนวัดห้วยพุด
 -> โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร
 -> โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
 -> โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา
 -> โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ
 -> โรงเรียนบ้านบางดาน
 -> โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน
 -> โรงเรียนวัดอ่างทอง
 -> โรงเรียนวัดแหลมพ้อ
 -> โรงเรียนวัดสามกอง
 -> โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
 -> โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก
 -> โรงเรียนบ้านกลาง
 -> โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน
 -> โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน
 -> โรงเรียนวัดทรายขาว
 -> โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ
 -> โรงเรียนบ้านยางงาม
      (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์)

 -> โรงเรียนวิเชียรชม
 -> โรงเรียนอนุบาลสงขลา
 -> โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
 -> โรงเรียนมหาวชิราวุธ
 -> โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 -> โรงเรียนวรนารีเฉลิม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนสามบ่อวิทยา สังกัด สพท.สงขลา เขต 1
ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทร. 074-589566
ติดต่อ webmaster นายวิชาญ ดำมะนิลศรี, นางสาวสุคนธ์ กำเหนิดดี